Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
You are here: Home >Revelations >
SVRCHOVANÁ A ÚČINNÁ METODA

 
Svrchovaná a účinná metoda


(planetární program možnosti odvrácení nejhoršího scénáře nadcházejících změn na úrovni celé planety)


Program provádění Svrchované a účinné metody

(společně se školou jógy MISA a ostatními kurzy federace jógy Atman)


Od pondělí do soboty (včetně): 05.00 – 05.20, 08.00 – 08.20, 11.00 – 11.20, 14.00 – 14.20, 17.00 – 17.20, 20.00 – 20.20, 23.00 – 23.20, 02.00 – 02.20.


Speciální program pro neděli: 05.00 – 05.30, 08.00 – 08.30, 11.00 – 11.30, 14.00 – 14.30, 17.00 – 17.30, 20.00 – 20.30, 23.00 – 23.30, 02.00 – 02.30.

 
(je možné vybrat si jeden či více z uváděných termínů, časy jsou platné pro ČR)
 
Jednotlivým bodům tohoto postupu může předcházet tzv. oběť světla, při které ve stoje tváří směrem k východu proneseme pevně a s upřímnou vírou v Boha tato slova a zapálíme obětní svíci:

„Věnuji zcela tady a teď toto světlo Bohu Otci a současně Ho i jeho anděly světla prosím, aby jej tajemným způsobem proměnili a transformovali tak, že pronikne až do království nebeského. Nechť se záře tohoto plamene v úplnosti stane a nadále zůstane, skrze boží vůli a za pomoci jeho andělů, blahodárným tajemným světlem, které se společně s boží Milostí, Všemohoucností a skrze jeho vůli bude plně podílet na zdárném a trvalém odvrácení tragické katastrofy, která hrozí naší planetě i celému lidstvu. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen! Amen! Amen!”

Po skončení formule cítíme proud tajemného toku božské Milosti, která se v naší bytosti vždy rozlévá shora dolů a zaplaví téměř celé naše tělo od temene až po chodidla, stejně jakož i naši vnitřní bytost. Prožíváme v našem vnitřním vesmíru výraznou, vytříbenou a povznášející emoci. 15 sec
 
0. Znamení kříže

Ve stoje, tváří směrem k východu, se uvnitřníme (15 sec) a se zavřenýma očima se zřetelně s co největším zvnitřněním
pokřižujeme, přičemž v duchu pronášíme:


„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen!”
 
1. Věnování

Ve stoje, tváří směrem k východu, pevně a s upřímnou vírou v Boha, pronášíme:

„Pane Bože, nebeský Otče, tobě věnuji, tady a teď, zcela a bezpodmínečně veškeré plody této svrchované a účinné metody, která prostřednictvím tvé pomoci sleduje úplnou ochranu planety Země a všech lidí před nebezpečím jakékoliv celoplanetární živelné pohromy. Amen! Amen! Amen!”

Vnímáme nyní jemnou odpověď na toto věnování ve formě nepopsatelného toku božské energie, která se rozlévá v naší bytosti vždy shora dolů, až zaplaví celé naše tělo od temene po chodidla, jakož i vnitřní bytost. Prožíváme ve  vnitřním vesmíru výraznou a vytříbenou povznášející emoci. Pokud se nám nedostane této odpovědi, techniku zde ukončíme. 15 sec
 
2. Prosba k andělu Strážnému a k jednomu z Archandělů

a) Posadíme se. Abychom byli během celého postupu vedeni a inspirováni našim andělem Strážným a abychom mohli čerpat jeho pomoc, pevně, upřímně a s transfigurací proneseme nahlas následující prosbu:

„Čistý a požehnaný anděli Strážný, prosím Tě, s pokorou, aspirací a vírou, pomoz mi, veď mě a uděl mi impuls, abych úspěšně provedl, tady a teď, tuto svrchovanou a účinnou metodu se všemi jejími etapami. Děkuji ti s láskou a s vděčností za vše, co mi kdy poskytuješ.”


Snažíme se vnímat specifický stav tajného spojení, který poukazuje na výskyt, přítomnost a pomoc anděla Strážného, která nás bude provázet během tohoto postupu. 45 sec

b) Pevně a s upřímnou vírou v Boha pronášíme posvátnou invokaci směřovanou k Archandělovi, kterého jsme si předem vybrali (Michael, Rafael, Uriel, Metatron, Gabriel):

„Svatý a požehnaný Archanděli …………….., prosím Tě s pokorou, aspirací a vírou, pomoz mi, inspiruj a podpoř mě, tady a teď, abych úspěšně provedl tuto svrchovanou a účinnou metodu se všemi jejími etapami. Zároveň Tě prosím, abys ode mne odklonil jakékoli pokušení, které by se mohlo objevit, i jakoukoli obtíž nebo pochybnost, co by mi kdy vyvstala. Děkuji Ti s láskou a s vděčností za vše, co mi dáváš, za tvou inspiraci i podporu.“

Uvědomujeme si vytříbený výrazný prožitek, zřetelně odlišný od toho, který jsme vnitřně cítili při uvědomování přítomnosti anděla Strážného. 45 sec
 
3. Spojení s tajemnou energií Ducha svatého
 
Pevně a s upřímnou vírou v Boha jakož i v tajemnou realitu Ducha svatého, pronášíme:

„Důvěrný, dokonalý, záhadný, božský život udělující Duchu svatý, dovolávám se Tě, a s pokorou, aspirací a vírou ve Tvoji existenci Tě prosím, abys mě podporoval svojí nekonečnou všezahrnující mocí a pomohl mi úspěšně provést, tady a teď, tuto svrchovanou účinnou metodu se všemi jejími etapami. Děkuji ti s láskou a vděčností za integraci, podporu a tajemnou blahodárnou energii, které mi neustále nabízíš.”

Uvědomujeme si odlišný stav čistého entuziastického povznášejícího a euforického zapojení se do ohromné záhadné a důvěrné reality, což nám současně pomáhá nepopsatelným způsobem prožívat udivující stav nekonečnosti, který skoro vždy přináší jisté převážně mateřské, ženské, velkolepé a převažujícím způsobem afektivní nuance. Zároveň se v naší bytosti objeví nepopsatelný stav svátosti a pročištění. 45 sec
 
4. Dovolávání se boží Milosti, boží Všemohoucnosti a boží Vůle

Umístíme levou ruku (leváci pravou ruku) na levé koleno (pravé), dlaň je uvolněna a směřuje vzhůru. Budeme si postupně jednu po druhé uvědomovat, jak skrze levou dlaň přijímáme tajemné a specifické energie, které necháme postupně shromáždit na úrovni těla i našeho vnitřního vesmíru:

a) Pevně a s upřímnou vírou v Boha pronášíme:

„Dovolávám se, tady a teď, se silnou, hlubokou a úplnou vírou, tajemného projevu boží Milosti v mé bytosti. Mocně toužím co nejjasněji a nejintenzivněji cítit její projev v mém vnitřním vesmíru. Jsem úplně a hluboce přesvědčen/a, že se tak stane díky zázračné pomoci, kterou mi Nebeský Otec, Bůh, nabízí.”

Uvědomujeme si zachytávání tajemných projevů energie Boží Milosti prostřednictvím dlaně položené na koleni a jejich shromáždění v celém těle anebo alespoň v oblasti hrudi. Tyto energie božské Milosti můžeme vnímat jako specifické velmi jemné energetické proudy či jemné vytříbené toky, které jsou zachycovány skrze dlaň a poté shromažďovány jak v trupu, tak i v dalších neviditelných obalech naší bytosti. 30 sec

b) Pevně a s upřímnou vírou v Boha pronášíme:

„Dovolávám se, tady a teď, se silnou, hlubokou a úplnou vírou, tajuplného projevu boží Všemohoucnosti v mé bytosti. Mocně toužím co nejjasněji a nejintenzivněji cítit její projev v mém vnitřním vesmíru. Jsem úplně a hluboce přesvědčen/a, že se tak stane díky zázračné pomoci, kterou mi Nebeský Otec, Bůh, nabízí.”

Uvědomujeme si co nejznatelněji specificky odlišnou zkušenost, která potvrzuje tajuplný projev reality Všemohoucnosti Boha, vnímané nejdříve na úrovni patřičné dlaně, následně se rozšiřující do celého těla, jakož i na úroveň subtilních obalů naší bytosti. Nejlépe můžeme vnímat tajuplný a nevyjádřitelný projev Všemohoucnosti Boha jako specifické velice jemné energetické proudy či jemné vytříbené toky, které jsou zachyceny skrze dlaň a poté shromážděny jak v trupu, tak i v dalších neviditelných obalech bytosti. 30 sec

c) Pevně a s upřímnou vírou v Boha pronášíme:

 „Dovolávám se, tady a teď, se silnou, hlubokou a úplnou vírou, tajemného projevu boží Vůle v mé bytosti. Mocně toužím co nejjasněji a nejintenzivněji cítit její projev v mém vnitřním vesmíru. Jsem úplně a hluboce přesvědčen/a, že se tak stane díky zázračné pomoci, kterou mi Nebeský Otec, Bůh, nabízí.”

Uvědomujeme si zachytávání tajemných projevů energie boží Vůle prostřednictvím dané dlaně a jejich shromáždění v celém těle, nebo alespoň v oblasti hrudi. Nejlépe můžeme tyto tajemné energie boží Vůle vnímat jako specifické velice jemné energetické proudy či jemné vytříbené toky, které jsou zachyceny skrze dlaň a poté shromážděny jak v trupu, tak i v dalších neviditelných obalech bytosti.  30 sec
 
5. Stav Okultního Relé pro všechny tři druhy energií současně shromážděných v naší bytosti

Cítíme rovnoměrné a souběžné zachytávání těchto tajemných božských aspektů prostřednictvím levé (pravé) dlaně a jejich sjednocení jak v našem vnitřním vesmíru, tak i na úrovni fyzického těla. Zaznamenáme současný projev všech těchto tří božských aspektů, jenž vyvolá komplexní, hluboké, jemně dynamizující a očistné účinky, projevující se jako „vodopád” energie v našem vnitřním vesmíru. Současně v nás tento projev vytváří stav euforické expanze a hluboce blahodárného energetického „přeplnění se“. Zaznamenáme s velkou bdělostí a odpoutaností vytříbené božské účinky jak na mentální a nadvědomé úrovni, tak i na úrovni vitální a psychické. Přebytky těchto božských energií tryskají a kolují v naší bytosti a my zakoušíme neznámý a uchvacující prožitek stavu okultního relé, v němž a skrze nějž se projevuje Bůh Otec.

Nakonec si co nejzřetelněji uvědomujeme, že každý jsme určitou ČÁSTÍ, která je současně dokonale integrována ve velkolepém holografickém CELKU božského Stvoření. 2 min
 
6. Vlastní postup

Zvedneme pravou ruku (leváci levou) tak, aby předloktí a paže tvořili jakoby písmeno „V“ s úhlem 60°. Dlaň namíříme směrem k připravenému obrazu zeměkoule. Pevně a s upřímnou vírou v Boha pronášíme tuto invokaci:

„Pane Bože, Nebeský Otče, pokorně Tě se silnou úplnou a hlubokou vírou prosíme, ať jsou skrze Tvůj soucit a prostřednictvím této svrchované a účinné metody odpykány a odstraněny všechny hříchy a bezpráví, kvůli kterým si my, lidé, zasloužíme Tvé potrestání. Prosíme Tě, slituj se nad námi, abychom si všichni zasloužili nikoliv Tvůj trest, nýbrž odpuštění a soucit. Plni lásky, důvěry a vděčnosti Tě všichni současně prosíme, abys od nás navždy odejmul tento kalich utrpení. Děj se vždy jen vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Amen! Amen! Amen!”

Uvědomujeme si mystickou hlubokou a ohromující odpověď Boha, rozlévající se v nás ve formě velmi jemného a povznášejícího energetického proudu, který vždy vstupuje do našeho těla v oblasti temene hlavy a proudí shora dolů. Soustředíme se s velkou pozorností a otevřenýma očima (pokud možno bez mrkání) na obraz zemského glóbu před námi. Podobně jako při provádění Šambaví mudry můžete oči po chvíli zavřít a pokračovat s vnitřní vizualizací, pokud dokážeme naši vizi udržet. Jakmile však cítíme, že skrze nás přestávají blahodárné energie proudit, oči znovu otevřeme, abychom proces takto znovu posílili.

Uvědomujeme si stále probíhající, hluboké, obsáhlé a intenzivní zachytávání energií boží Milosti, projevů reality boží Všemohoucnosti a energií boží Vůle, prostřednictvím dlaně levé (pravé) ruky. Tyto proudy jsou nepřetržitě přitahovány do našeho vnitřního vesmíru a vytvářejí v nás nepopsatelný stav přeplněnosti božským. Následně jsou směřovány k pravé (levé) ohnuté paži a tryskají její dlaní a pěti prsty ven směrem k obrazu.

Uvědomujeme si po celou dobu náš silný, jasný a trvalý záměr, aby byly všechny tyto božské aspekty (které byly shromážděny a tryskají nyní nepřerušeným proudem jako ohromná artézská studna z dlaně a prstů) přesně směřovány a rozlévaly se po celou dobu trvání této etapy do subtilního energetického prostředí zemského glóbu, který symbolizuje naši planetu. Uvědomujeme si nepřerušené proudění těchto energií skrze naši bytost, která se tak stala tajným božským prostředkem, v němž a skrze nějž se tyto božské aspekty projevují. 8 min(15 min v nedělním programu)
 
7. Poděkování

Proneseme ve stavu hlubokého soustředění a vděčnosti tato slova:

„Pane Bože, Nebeský Otče, děkujeme Ti s pokorou a vděčností za vyslechnutí našich upřímných proseb. Děkujeme Ti s láskou a vděčností, že pomůžeš nám, lidem, skrze své mocné slitování. Buď oslavován nyní i na věky věků. Amen! Amen! Amen!”

Cítíme spontánně vytříbený euforický jemný proud, rozlévající se v naší bytosti vždy shora dolů a prožíváme v našem vnitřním vesmíru výraznou povznášející emoci. 15 sec
 
Další dodatečné techniky

Další dodatečné hluboce blahodárné a účinné techniky, které může každý z nás provádět a přispět tak navíc k odpykání a zrušení hříchů a bezpráví, kvůli kterým si zasloužíme být potrestáni Bohem:
 
1) Oběť světla 25ti svíček, které můžeme zapálit kdykoli během dne (ale nikdy ne po 24:00h v noci!!!) a které velice dobře zabezpečíme před možným vznikem požáru. Po zapálení svíčky necháme, ABY SAMY ZCELA DOHOŘELY. Před zapálením pronášíme ve stoje tváří směrem k východu pevně a upřímně s vírou v Boha následující svatou formuli:

„Věnuji zcela tady a teď toto světlo a současně prosím dobrotivého Boha Otce i jeho anděly světla, aby jej tajemným způsobem proměnili a transformovali tak, aby proniklo do onoho světa království nebeského. Nechť se záře tohoto plamene v úplnosti stane a nadále zůstane, skrze boží Vůli a za pomoci jeho andělů, blahodárným tajemným světlem, které se bude plně podílet na odpykání si a odčinění všech hříchů a bezpráví, kvůli kterým si zasloužíme boží trest. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen! Amen! Amen!”

Po ukončení tohoto pevného, upřímného a altruistického věnování plného víry, budeme vnímat rozlití tajemného proudu božské Milosti, který se v naší bytosti bude projevovat vždy shora dolů a který zaplaví celé naše tělo od temene až po chodidla jakož i vnitřní bytost jako celek. Prožíváme současně v našem vnitřním vesmíru výraznou a povznášející emoci.
 
2) Úplný půst (jen s čistou vodou, případně s bylinkami, které pravidelně používáme, či amaroli, které není důvod během tohoto půstu vypustit) prováděný od 6:00 hodin v pátek ráno do 6:00 hodin v sobotu ráno. Pro věnování a božskou integraci tohoto půstu pronášíme jasně, pevně a pokorně 10 minut před jeho začátkem následující svatou formuli:

„Věnuji, tady a teď, úplně a zcela nepodmíněně, všechny plody tohoto půstu nebeskému Bohu Otci. Prosím zároveň dobrotivého Boha, aby proměnil a zcela transformoval jeho účinky tak, aby všechny blahodárné energie, které skrze něj povstanou, dospěly do nebeského království a byly nabídnuty jako dary nebeskému Otci. Ať se skrze boží Vůli všechny tyto energie úplně stanou a potom zůstanou vytříbenou blahodárnou mocí, která se tak bude společně s Milostí a nekonečným slitováním Boha Otce úplně podílet na odpykání a zrušení všech hříchů a bezpráví, kvůli kterým si my, lidé, zasloužíme boží trest. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen! Amen! Amen!”

yogaesoteric
January 2015